Bez Twojego wsparcia nie moglibyśmy działać. Dołącz do 36 895 osób, które już nas wsparły.

SEJM

BIURO INFORMACJI SEJMOWYCH RUCHU POLSKA 2050

Dostarcza informacji o aktywnościach parlamentarzystów Polska 2050. W tej sekcji dostępne będą aktualizowane na bieżąco informacje o pracach legislacyjnych w postaci komentarzy, założeń oraz poprawek do projektów ustaw zgłaszanych przez Ruch Polska 2050 oraz informacje o wystąpieniach, interpelacjach i zapytaniach poselskich.

Zobacz więcej:

KOMENTARZE I POPRAWKI DO DRUKÓW SEJMOWYCH

więcej

ZASADY WYKONYWANIA MANDATU POSŁA

Prawa i obowiązki posłów na Sejm RP określają ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz Regulamin Sejmu RP uchwalony 20 lipca 1992r.. Zawierają one regulacje dotyczące udziału posłów w procesie stanowienia prawa, jak również zasady realizowania zadań związanych z indywidualną aktywnością w sprawach ważnych dla obywateli. [WIĘCEJ]

Podstawowe prawa posła przewidziane w ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu
posła i senatora to m.in.:

 • wyrażanie swego stanowiska oraz zgłaszanie wniosków w sprawach rozpatrywanych na
  posiedzeniach Sejmu i jego organów,
 • prawo wybierania i bycia wybieranym do organów Sejmu,
 • prawo zwracania się do Prezydium Sejmu o rozpatrzenie określonej sprawy przez Sejm lub
  komisję sejmową,
 • prawo zwracania się do komisji sejmowej o rozpatrzenie określonej sprawy,
 • uczestniczenie w podejmowaniu poselskich inicjatyw ustawodawczych i uchwałodawczych
  oraz w rozpatrywaniu projektów ustaw i uchwał Sejmu,
 • uczestniczenie w dyskusji nad sprawami rozpatrywanymi przez Sejm lub komisje sejmowe,
 • wnoszenie interpelacji i zapytań poselskich,
 • tworzenie kół, klubów i zespołów poselskich,
 • prawo uzyskiwania od członków Rady Ministrów oraz przedstawicieli właściwych organów i
  instytucji państwowych i samorządowych informacji i wyjaśnień w sprawach wynikających z
  wykonywania obowiązków poselskich,
 • prawo do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują
  się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność organów administracji rządowej
  i samorządu terytorialnego, a także spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz zakładów
  i przedsiębiorstw państwowych i samorządowych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy
  prawnie chronionej, jeżeli nie narusza dóbr osobistych innych osób,
 • prawo do podejmowania interwencji w organie administracji rządowej i samorządu
  terytorialnego, zakładzie lub przedsiębiorstwie państwowym oraz organizacji społecznej, a
  także w jednostkach gospodarki niepaństwowej, dla załatwienia sprawy, którą wnosi we
  własnym imieniu albo w imieniu wyborcy lub wyborców, jak również zaznajamiania się z
  tokiem jej rozpatrywania,
 • prawo uczestniczenia w posiedzeniach sejmików województw, rad powiatów i rad gmin,
  właściwych dla okręgu wyborczego, z którego został wybrany, lub właściwych ze względu na
  siedzibę biura posła,
 • prawo uzyskania wszechstronnej pomocy ze strony organów administracji rządowej i
  samorządu terytorialnego, w tym obowiązek udostępnienia posłowi lokalu na czas odbycia doraźnego dyżuru poselskiego w miejscowości, w której nie otworzył on swego biura poselskiego pomoc w wykonywaniu mandatu ze strony Prezydium Sejmu i Kancelarii Sejmu.

Podstawowe obowiązki posła to:

 • czynne uczestnictwo w pracach Sejmu oraz Zgromadzenia Narodowego, a także ich
  organów,
 • informowanie wyborców o swojej pracy i działalności Sejmu,
 • przyjmowanie opinii, postulatów, wniosków wyborców oraz ich organizacji oraz branie ich
  pod uwagę w swej działalności parlamentarnej,
 • utworzenie biura poselskiego (lub poselsko-senatorskiego) w celu obsługi swojej działalności
  w terenie,
 • składanie oświadczeń majątkowych pod rygorem odpowiedzialności karnej

Działaj z nami

Bądź na bieżąco. Na swoją skrzynkę mailową otrzymasz informacje o naszych działaniach ogólnopolskich i lokalnych oraz możliwościach wspólnego działania.
Osoby mieszkające poza granicami Polski prosimy o podanie kodu pocztowego 00-000.

Pani/Pana dane osobowe pozyskiwane w związku z usługą newsletter/formularza rejestracyjnego na stronie www.polska2050.pl są przetwarzane przez Fundację Polska Od Nowa, jako administratora danych osobowych, z siedzibą przy ul. Warecka 8/67, 00-040 Warszawa, e-mail: [email protected] przez czas trwania zgody osoby uprawnionej.

Pani/ Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu i zautomatyzowanemu przetwarzaniu lub być rzekazywane podmiotom trzecim, ponieważ administrator korzysta z narządzi technologicznych udostępnianych przez podmioty trzecie dla celów rozsyłania informacji i hostingu treści na stronie www.polska2050.pl [POLITYKA PRYWATNOŚCI].

Ma Pani/ Pan prawo:

a) do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz ich przenoszenia,

b) do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – w takim przypadku nie wpływa to na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody,

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na naruszenie przez administratora danych zasad przetwarzania danych. Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych znajduje się tutaj.

Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty na adres administratora wskazany powyżej lub elektronicznie poprzez e-mail: [email protected].

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności . Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Polityka prywatności.