Przejdź do treści
Powrót

Umowa Koalicyjna z Polskim Stronnictwem Ludowym

Treść Umowy do pobrania znajdziesz na dole strony

UMOWA

pomiędzy Polską 2050 Szymona Hołowni
a Polskim Stronnictwem Ludowym
o wspólnym starcie w Wyborach Parlamentarnych w 2023 r.

PREAMBUŁA

Polska 2050 Szymona Hołowni i Polskie Stronnictwo Ludowe postanowiły zawrzeć sojusz wyborczy na wybory parlamentarne 2023 roku, którego rezultatem będzie stworzenie wspólnego komitetu wyborczego. 

Czynimy to w obliczu ogromnych wyzwań przed jakimi stoi dziś Polska, mając poczucie odpowiedzialności za dobrobyt i bezpieczeństwo wszystkich Polaków. Łączy nas przekonanie, że nasi rodacy oczekują przywrócenia wysokich standardów etycznych w polityce i odbudowy wspólnoty narodowej. 

Nade wszystko wyborcy partii demokratycznych oczekują dziś współpracy ponad podziałami, która doprowadzi do powstania po jesiennych wyborach nowego, stabilnego rządu.

Zobowiązujemy się wobec wyborców, że taki rząd, będziemy współtworzyć.

Będzie on dokładał wszelkich starań, aby odbudować zniszczoną w ostatnich latach wspólnotę narodową, szukając rozwiązań, które Polaków łączą, zamiast ich dzielić.

W pełni zapewni bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne Polski w obliczu wojny w Ukrainie, przede wszystkim militarne, ale również energetyczne i żywnościowe.

Zapewni silną pozycję naszego państwa w Unii Europejskiej.

Zadba o powrót do przestrzegania podstawowych praw człowieka i obywatela, rządów prawa i Konstytucji RP, trójpodziału władzy – na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

Zadba o odbudowę podstawowych instytucji państwa.

Będzie szanował i oszczędnie wydawał pieniądze podatników.

Będzie odpowiedzialnie podchodził do finansów publicznych – tak, by jak najszybciej opanować kryzys inflacyjny.

Będzie inwestował w sprawy najważniejsze: edukację, ochronę zdrowia, czystą i tanią energię, zapewniając równość szans, zamiast obiecywać kiełbasę wyborczą.

Będzie pozwalał działać tym, którzy to potrafią – i otoczy opieką, tych którzy tego potrzebują.

Będzie doceniał przedsiębiorców i ludzi pracy stwarzając im przyjazne otoczenie prawno-podatkowe, tak aby ciężka praca w końcu się opłacała.

Zobowiązujemy się, że będziemy konstruktywnie i odpowiedzialnie działać na rzecz stworzenia powyborczej koalicji partii demokratycznych.

Jednocześnie Polska 2050 Szymona Hołowni i Polskie Stronnictwo Ludowe zgodnie deklarują, iż pozostaną odrębnymi siłami politycznymi, szanującymi swoją podmiotowość i wypracowane programy. Celem obu partii jest stworzenie po wyborach dwóch silnych klubów parlamentarnych.

Niniejsze porozumienie wyborcze wprowadza nowe standardy w polskiej polityce. Traktujemy to porozumienie przede wszystkim jako kontrakt zawarty z naszymi wyborcami. 

Część I 
Współpraca programowa – Lista wspólnych spraw

Polska 2050 Szymona Hołowni i Polskie Stronnictwo Ludowe idą do wyborów z odrębnymi programami. Równocześnie wypracowaliśmy listę spraw, których załatwienie zgodnie uważamy za kluczowe dla dobrobytu Polek i Polaków. Są to strategiczne reformy, które zadecydują o sile Polski i jakości życia każdego i każdej z nas. Polska 2050 Szymona Hołowni i Polskie Stronnictwo Ludowe zobowiązują się, że realizacja tych sześciu spraw będzie priorytetem w ramach współtworzonego przez nie rządu.

1. Usuniemy politycznych nominatów ze spółek i urzędów – zastąpimy ich fachowcami 

Obsadzanie „swoimi ludźmi” publicznych stanowisk od urzędów, przez sądy, aż po spółki, oraz tworzenie nowych instytucji tylko po to by obsadzić́ je partyjnymi kolegami – to znak firmowy obecnych rządów. Skończymy z tym. 

W ciągu 100 pierwszych dni funkcjonowania nowego rządu przedstawimy mechanizm konkurencyjnego naboru na stanowiska urzędnicze, a także stanowiska zarządcze w spółkach państwowych i samorządowych. Sięgniemy po apolitycznych profesjonalistów. Wprowadzimy rynkowe standardy zarządzania majątkiem publicznym, w których troska o strategiczny interes Polski będzie jedynym wyznacznikiem działania. 

Następnie przedstawimy projekt kodeksu służby publicznej zapewniającego stabilność́ i profesjonalizm kadry urzędniczej. Będzie to akt pokoju społecznego, który zagwarantuje, że administracja będzie pracować wolna od nacisku partii, dla całego państwa i wszystkich jego obywateli. 

Rozdzielimy urząd Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości i odpolitycznimy samą prokuraturę tak, by mogła skutecznie i bezstronnie rozliczać nadużycia rządzących. 

2. Oddamy głos obywatelkom i obywatelom – otworzymy dla nich Parlament. Rozpiszemy referendum w sprawie dopuszczalności przerywania ciąży 

Zapewnimy bezpieczeństwo polskim kobietom, odpowiednią ustawą odwracając negatywne skutki bulwersującego orzeczenia TK z 2020 r. ws. dopuszczalności przerywania ciąży. Następnie – w referendum – oddamy Polkom i Polakom głos w tej sprawie. To będzie ważny krok w kierunku wzmocnienia roli obywateli w procesie stanowienia prawa. Referendum przeprowadzimy według jasnych i czytelnych zasad, z poszanowaniem prawa do zaprezentowania różnych poglądów. 

Koniec z przyjmowaniem prawa niekonsultowanego społecznie, z którym nie zgadza się zdecydowana większość Polaków. Zrobimy z tym porządek: wprowadzimy zasady „Otwartego Parlamentaryzmu” – tak, aby projekty istotne dla obywateli były konsultowane społecznie przez co najmniej 21 dni, wysłuchanie publiczne w parlamencie było zasadą, a nie wyjątkiem, a referenda w fundamentalnych kwestiach dla obywateli mogły być zapisywane częściej. Wprowadzimy rozwiązania ułatwiające przeprowadzanie referendum ogólnokrajowego. Polacy muszą mieć głos nie tylko przy urnie wyborczej. 

3. Zapewnimy konkurencyjne płace w oświacie, ochronie zdrowia, pomocy społecznej i w całej służbie publicznej. 

Nauczyciele, pielęgniarki, ratownicy medyczni czy inni pracownicy służby publicznej wykonują ważną społecznie pracę. Większość z nich nie otrzymuje za nią godnego wynagrodzenia. 

W pierwszym uchwalonym przez nasz rząd budżecie wprowadzimy dla nich podwyżki niwelujące straty wynikające z inflacji. Następnie przedstawimy plan stopniowego podwyższania ich pensji. Osoby uczące nasze dzieci, dbające o nasze zdrowie, odpowiedzialne za jakość naszej żywności czy dbające o porządek publiczny muszą być godnie wynagradzane, za to obywatele powinni mieć prawo wymagać od nich solidnej pracy. Inaczej Polska nigdy nie będzie silnym państwem. 

Znajdziemy na to środki: zlikwidujemy zbędne instytucje państwowe znajdujące się poza kontrolą publiczną, które „przejadają” pieniądze podatników, przywrócimy faktyczną kontrolę społeczną nad budżetem i pozabudżetowymi wydatkami państwa, ograniczymy rozbuchane wydatki na TVP i odpartyjnimy media publiczne. 

4. Zmienimy program szkolny, tak aby szkoła uczyła rzeczy potrzebnych we współczesnym świecie i dawała młodym dobry start w życie.

Polska musi zaoferować swoim młodym obywatelom dobry start w przyszłość. Nasza edukacja powinna przygotowywać ich do życia w Polsce i świecie roku 2050, a nie 1950, jak często się dziś dzieje, dlatego wprowadzimy godzinę języka angielskiego dziennie od pierwszej klasy, by dzieci kończące podstawówkę mówiły płynnie po angielsku. W szkołach będziemy uczyć kompetencji przyszłości, związanych z rozwojem nowych technologii i zdolności syntetycznego myślenia. Ograniczymy liczbę dzieci w klasach do 25, zagwarantujemy każdemu dziecku ciepły posiłek w szkole, a także stałą opiekę medyczną i psychologiczną. 

Wyprowadzimy politykę ze szkół. Zwiększymy ich autonomię̨, pamiętając jednocześnie, że powinny przekazywać wartości nowoczesnego patriotyzmu, otwartości, praw człowieka oraz bogactwo kultury. 

5. Przeprowadzimy zieloną transformację, wzmocnimy samodzielność finansową samorządów lokalnych, zapewnimy bezpieczeństwo żywnościowe Polakom. 

Polska Lokalna to olbrzymie pole często niewykorzystywanego potencjału. Obudzimy tę energię. Wprowadzimy nową ustawę o finansowaniu samorządów – zwiększymy ich udział w PIT i zapewnimy zwrot VAT-u przy inwestycjach publicznych. Subwencja z budżetu państwa będzie pokrywała 100% wynagrodzeń nauczycieli. Wszystko to da nowy impuls rozwojowy Małym Ojczyznom – koniec z tekturowymi czekami od władzy! To samorządy i organizacje społeczne działające wśród ludzi i z ludźmi, mają największą wiedzę o tym jak należy walczyć z wykluczeniem społecznym, komunikacyjnym czy w dostępności do ochrony zdrowia. 

Właściciele domów, mieszkańcy bloków, rolnicy i przedsiębiorcy – wspólnoty lokalne i gminy jako inwestorzy i właściciele infrastruktury OZE, będą największymi beneficjentami zielonej transformacji energetycznej zapewniającej czysty i tani prąd ze słońca, wiatru i biogazowni. Na zielonej energii będą bogacić się ludzie, a nie wielkie spółki państwowe. Małe elektrownie w domach i gminach zapewnią nam bezpieczeństwo i niezależność energetyczną, stajać się̨ również kluczowym elementem powstrzymywania zmian klimatycznych i ochrony środowiska. 

Uczynimy Polskę Lokalną, w tym wieś, lepszym miejscem do zakładania rodziny i prowadzenia aktywności zawodowej. Podniesiemy jakość usług publicznych, dostępność żłobków i przedszkoli oraz opieki zdrowotnej. Wesprzemy rozwój rolnictwa, w tym ekologicznego, zadbamy o jakość i dostępność́ żywności dla konsumentów. 

6. Uprościmy podatki. Zagwarantujemy stabilne warunki działania dla polskich przedsiębiorców 

Trzeba uporządkować i uprościć podatki. Podatnik będzie płacił jedną daninę od dochodów z pracy. Musi ona zawierać wszystkie obecne podatki i składki, które będą następnie rozdysponowywane na poszczególne fundusze. Skończymy ze skomplikowanymi procedurami i mnożeniem urzędów, do których trzeba składać deklaracje i uiszczać składki. Stworzymy zachęty do zróżnicowanej aktywności zawodowej. Wyjdziemy naprzeciw potrzebom rodzin, wprowadzając francuski model rozliczania podatków przy uwzględnieniu dzieci. Potrzebujemy rozwiązań tworzących dobry klimat do zwiększenia dzietności. Nie wystarczy utrzymać „500+” i przywrócić refundowania in vitro, trzeba też urealnić dostęp do własności i wynajmu mieszkań. Będziemy rozwijać instytucjonalną opiekę nad najmłodszymi i kodeksowo zagwarantujemy możliwość pracy młodego rodzica na pół etatu, by stale wyrównywać szanse na łączenie rodzicielstwa z pracą. 

Wesprzemy przedsiębiorców, zwłaszcza prowadzących niewielkie firmy, którzy ponoszą dziś największy koszt nieudolnych reform podatkowych obecnego rządu. Zagwarantujemy im stabilność prawno-podatkową i wsparcie w inwestowaniu w rozwój swoich firm. Zaczniemy od regulacji składki zdrowotnej, aby przestała dobijać małe polskie przedsiębiorstwa. Wprowadzimy również zasadę̨, iż wszystkie zmiany podatkowe będą uchwalane z co najmniej półrocznym wyprzedzeniem przed nowym rokiem podatkowym. 

Uproszczenie systemu podatkowego będzie częścią szerokiego planu odbiurokratyzowania gospodarki, na który składać się będą m.in.: ograniczenie rocznej liczby kontroli państwowych, wprowadzenie prostego systemu ubiegania się o pomoc publiczną oraz mechanizm opłacania przez państwo zwolnienia lekarskiego od pierwszego dnia. Przywrócimy podmiotowość przedsiębiorcom w dialogu z rządem. 

Część II
Zasady współdziałania w ramach Koalicyjnego Komitetu Wyborczego

1. Koalicyjny Komitet Wyborczy

Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 Szymona Hołowni podejmują decyzję o wspólnym starcie i utworzeniu Koalicyjnego Komitetu Wyborczego w tegorocznych wyborach parlamentarnych.

2. Organizacja i podział funkcji w komitecie wyborczym

 1. W skład Koalicyjnego Komitetu Wyborczego wchodzi 10 osób, po 5 wskazanych przez zarządy obu partii.
 2. Obowiązuje parytet partyjny przy powoływaniu na stanowiska pełnomocnika wyborczego i finansowego. Komitet Wyborczy niezwłocznie po ukonstytuowaniu się powołuje pełnomocnika wyborczego wskazanego przez Polskę 2050 Szymona Hołowni. Komitet Wyborczy jednocześnie na jego zastępcę powołuje kandydata wskazanego przez Polskie Stronnictwo Ludowego. 
 3. Przepis pkt. 2.2. stosuje się odpowiednio do stanowiska pełnomocnika finansowego i jego zastępcy, przy czym na stanowisko pełnomocnika finansowego kandydata wskazuje Polskie Stronnictwo Ludowe zaś na stanowisko zastępcy pełnomocnika finansowego kandydata wskazuje Polska 2050 Szymona Hołowni. 
 4. Zastępcy pełnomocników wyborczego i finansowego, o których mowa w pkt. 2.1 i 2.2. będą mieli pełen wgląd w działalność pełnomocników i dokumentację ich pracy. Pełnomocnicy wyborczy i finansowy będą podejmowali wszystkie decyzje związane z pełnieniem swoich funkcji w ścisłej współpracy z zastępcami. 
 5. Na męża zaufania przy Państwowej Komisji Wyborczej, o którym mowa w art. 103 par. 2 ustawy Kodeks Wyborczy na okres pierwszej połowy kampanii wyborczej zostanie wyznaczony kandydat wskazany przez zarząd Polskiego Stronnictwa Ludowego, zaś na okres drugiej połowy kampanii wyborczej kandydat wskazany przez zarząd Polski 2050 Szymona Hołowni. 
 6. Mężów zaufania przy obwodowych i okręgowych komisjach wyborczych a także kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych wyznacza pełnomocnik wyborczy po konsultacji z Komitetem Wyborczym. Co najmniej 45% kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, 45% mężów zaufania przy obwodowych komisjach wyborczych i 45% mężów zaufania przy okręgowych komisjach wyborczych jest powoływanych spośród kandydatów zatwierdzonych przez zarząd Polski 2050 Szymona Hołowni. Co najmniej 45% kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, 45% mężów zaufania przy obwodowych komisjach wyborczych i 45% mężów zaufania przy okręgowych komisjach wyborczych jest powoływanych spośród kandydatów zatwierdzonych przez Polskie Stronnictwo Ludowe. Komitet Wyborczy może, zwykłą większością głosów podjąć decyzję o wyznaczeniu mężów zaufania i członków komisji wyborczych z odejściem od proporcji, o której mowa wyżej, przy jednoczesnym dążeniu do możliwie jak najbardziej równego udziału mężów zaufania i członków komisji wyborczych zatwierdzonych przez zarządy obu partii. 
 7. Powołania na stanowiska pełnomocników, zastępców pełnomocników mężów zaufania i kandydatów na członków komisji wyborczych, o których mowa w niniejszym punkcie Komitet Wyborczy dokonuje zwykłą większością głosów. Odwołanie z tych funkcji następuje na wniosek pisemny podpisany przez pięciu członków Komitetu Wyborczego. W przypadku odwołania pełnomocnika wyborczego lub finansowego obie strony dopuszczają możliwość powołania pełnomocników wyborczego lub finansowego przy zachowaniu parytetu partyjnego, jednakże z odstąpieniem od przepisu szczegółowego zawartego w zdaniu drugim punktu 2.2.

3. Zasady pracy sztabów wyborczych

Każda z partii powołuje odrębny sztab wyborczy, które ściśle koordynują swoją pracę. 

4. Zasady finansowania kampanii wyborczej i podziału subwencji

 1. Obie Partie zgodnie deklarują, że przeznaczą z funduszu wyborczego każdej partii środki na finansowania koalicyjnego komitetu wyborczego w porównywalnej wysokości. Przez porównywalną wysokość środków Partie uznają nieprzekraczanie proporcji 52,5% do 47,5% sumy środków na rzecz którejkolwiek z Partii. 
 2. Pełnomocnik finansowy będzie na bieżąco uzgadniał z przedstawicielami obu Partii – członkami Koalicyjnego Komitetu Wyborczego wysokość finansowania Koalicyjnego Komitetu Wyborczego z funduszy wyborczych obu partii w takiej wysokości, aby przestrzegać proporcji ustalonej w pkt. 4.1.
 3. Przekroczenie proporcji określonej w pkt. 4.1 wymagać będzie uzyskania przez pełnomocnika finansowego zgody większości 4/5 członków koalicyjnego komitetu wyborczego.
 4. Obie Partie zgodnie deklarują, że wydatki ponoszone przez Koalicyjny Komitet Wyborczy powinny finansować kampanię związaną z kampanią kandydatów przedstawionych przez każdą z Partii w proporcji określonej w pkt. 4.1. Odstępstwo od tej zasady wymagać będzie uzyskania przez pełnomocnika finansowego zgody większości 4/5 członków Koalicyjnego Komitetu Wyborczego.
 5. Obie Partie zgodnie postanawiają, że subwencja wyborcza przysługująca koalicji wyborczej utworzonej przez Partie podzielona ma zostać pomiędzy Partie w równych częściach (w proporcji 1:1).

5. Metoda podziału miejsc na listach wyborczych

 1. Partie zgodnie postanawiają, iż każda z nich zobowiązuje się do zapewnienia po 50% kandydatów na posłów na wspólnej liście Koalicyjnego Komitetu Wyborczego w wyborach do Sejmu RP (tj. po 460 osób).
 2. Listy kandydatów na posłów w poszczególnych okręgach Komitet Wyborczy zgłosi Państwowej Komisji Wyborczej na zgodny wniosek Przewodniczącego Polski 2050 Szymona Hołowni i Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
 3. Partie zgodnie deklarują, iż dopuszczają możliwość wskazania do wspólnego Koalicyjnego Komitetu Wyborczego również kandydatów na Senatorów RP w nadchodzących wyborach w ramach wynegocjowanego przez każdą z partii limitu miejsc na nie przypadających w tzw. „Pakcie Senackim 2023”, którego obie partie będą sygnatariuszami. Zarówno Polskie Stronnictwo Ludowe jak i  Polska 2050 Szymona Hołowni zastrzegają sobie prawo samodzielnego wskazania tych kandydatów do Senatu RP. 

6. Ewentualne poszerzenie Koalicyjnego Komitetu Wyborczego o inne podmioty polityczne, społeczne i samorządowe wymaga obopólnej zgody prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego i przewodniczącego Polski 2050 Szymona Hołowni. 

7. Obie strony umowy dopuszczają możliwość uzupełnienia jej postanowień o uzgodnione wcześniej konieczne z punktu widzenia prawnego zapisy, które będą dokonane przed ostateczną rejestracją Koalicyjnego Komitetu Wyborczego w Państwowej Komisji Wyborczej. 

Szymon Hołownia

Przewodniczący

Polska 2050 Szymona Hołowni

Władysław Kosiniak-Kamysz

Prezes

Polskie Stronnictwo Ludowe

Załączniki

Zobacz również