Przejdź do treści
Powrót

Zmiany w systemie pieczy zastępczej.

Zmiany w systemie pieczy zastępczej przedstawiły na środowym briefingu prasowym w Sejmie RP posłanka Polski 2050 i przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Pieczy Zastępczej Ewa Szymanowska, wiceprezydentka Warszawy, członkini Zarządu Strategie 2050 Adriana Porowska i Paulina Łączyńska ze Stowarzyszenia Polska 2050.

„Tam gdzie ludzie Polski 2050 będą mieli wpływ na kształt polityki społecznej, tam zawsze będziemy w szczególny sposób podchodzić do wspierania rodzin zastępczych. To nasze zobowiązanie. Odchodzenie od pieczy w formie domów dziecka było pierwszym postulatem Szymona Hołowni na pierwszym kongresie Ruchu Polska 2050.” – powiedziała posłanka Ewa Szymanowska.

„Rodzinna piecza zastępcza zajmuje szczególne miejsce w naszym ruchu”, powiedziała Paulina Łączyńska ze Stowarzyszenia Polska 2050. „Dzięki inspiracji, jaką dało nam Stowarzyszenie, podjęliśmy się w ramach Instytutu Strategie 2050 opisania potrzebnych naszym zdaniem w systemie zmian. Ich celem jest odejście od pieczy instytucjonalnej i zapewnienie każdemu dziecku miejsca w rodzinie – jeśli nie biologicznej, czy adopcyjnej, to w zastępczej. W dokumencie “Rodziny dla dzieci- prawo, nie przywilej” sformułowaliśmy cały szereg postulatów prowadzących do deinstytucjonalizacji pieczy: zapewnienie odpowiedniej diagnostyki i terapii dla dzieci w rodzinach zastępczych, przeciwdziałanie wypaleniu rodzin – opieka wytchnieniowa, superwizje, szkolenia, grupy wsparcia, ułatwienia w uzyskiwaniu kwalifikacji do pełnienia roli rodziny zastępczej, stworzenie bazy miejsc w pieczy rodzinnej, aby móc wykorzystać wszystkie szanse na opiekę w tej formie, promocja rodzicielstwa zastępczego poprzez kampanie informacyjne, wzmocnienie finansowe rodzin zastępczych – pokrywanie wszystkich kosztów ponoszonych w związku z pełnieniem tej roli, w tym kosztów terapii, remontów, czy innych wydatków wynikających z przyjęcia dzieci do rodziny, finansowanie całości kosztów związanych z pieczą rodzinną z budżetu państwa – aby samorządom finansowo opłacało się odchodzić od pieczy instytucjonalnej.

Adriana Porowska zaznaczyła znaczenia wsparcia dla usamodzielniania dzieci z rodziny zastępczej tak, by nie stawali się beneficjentami dobrze znanych jej schronisk dla bezdomnych. „Nie od dzisiaj bowiem wiadomo, że dzieci z rodzin zastępczych usamodzielniają się o wiele lepiej niż te z domów dziecka.”

Polska 2050 postuluje o:
• Ustanowienie osobistego rzecznika dziecka, którego głównym zadaniem byłoby dbanie o dobro, zaspokajanie potrzeb i interes dziecka i który pełniłby wobec niego funkcję ochronną, reprezentacyjną, wspierającą i inicjującą potrzebne działania na jego rzecz.
• Wsparcie wychowanków pieczy zastępczej w procesie usamodzielniania poprzez wszechstronną pomoc, od profesjonalnego opiekuna usamodzielnienia, poprzez pogłębioną diagnozę zawodową i jej aplikację, realne wsparcie psychospołeczne, edukację wspierającą aż po pomoc materialną i mieszkaniową.
• Stworzenie programu przekształcenia placówek opiekuńczo-wychowawczych w nowe jednostki wsparcia rodziny i pomocy społecznej oraz zatrudniania ich dotychczasowych pracowników w nowych rolach w systemie pieczy zastępczej i pomocy społecznej, co będzie wykorzystaniem ich potencjału i kolejną pozytywną konsekwencją procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej.
• Usprawnienie pracy sądów rodzinnych poprzez zwiększenie liczby etatów sędziów orzekających w tych sprawach, a także wsparcie szkoleniowe sędziów z zakresu psychologii i pedagogiki.
• Wsparcie rodziny przeżywającej kryzys wychowawczy poprzez zmiany w sposobie finansowania funkcji asystenta rodziny, rozwoju sieci placówek wsparcia dziennego oraz treningi umiejętności rodzicielskich i wzmacniania innych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania rodzin kompetencji.

13 czerwca odbędzie się w Sejmie spotkanie Zespołu Parlamentarnego ds. Pieczy Zastępczej z rodzinami zastępczymi, pod przewodnictwem posłanki Ewy Szymanowskiej.

Galeria zdjęć

Zobacz również