Wesprzyj Fundusz Wyborczy Polski 2050 Szymona Hołowni

Wspieraj Polskę 2050 Szymona Hołowni, najbardziej obywatelską partię w Polsce! Utrzymujemy się tylko z wpłat od osób takich jak Ty ❤️ Każde 10 złotych zmienia Polskę

Partia Polska 2050 Szymona Hołowni pozyskuje środki finansowe wyłącznie ze składek członków oraz darowizn osób wspierających. Jako jedyna z partii notowanych stale w badaniach preferencji wyborczych w Polsce nie mamy prawa do subwencji z budżetu państwa. Nie posiadamy majątku pozwalającego na osiąganie przychodów majątkowych. Kampanię wyborczą w wyborach do Sejmu i Senatu w roku 2023 sfinansujemy wyłącznie z wpłat naszych członków i sympatyków oraz kredytu bankowego.

Numer konta bankowego

60 1140 1010 0000 4621 9700 1002
Fundusz Wyborczy, Polska 2050 Szymona Hołowni
ul. Nowy Świat 41 A
00-042 Warszawa

W polu „Tytuł przelewu” należy podać imię i nazwisko kandydatki lub kandydata, jeżeli wpłata przeznaczona jest na finansowanie jej/jego kampanii, albo numer okręgu wyborczego, jeżeli wpłata przeznaczona jest na finansowanie kampanii w tym okręgu. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wpłata przeznaczona będzie w całości na finansowanie kampanii wspólnej.

Instrukcja wpłat na Fundusz Wyborczy POLSKI 2050 SZYMONA HOŁOWNI

Kto może dokonywać wpłat?

Wpłaty na Fundusz Wyborczy Polski 2050 Szymona Hołowni mogą przekazywać jedynie pełnoletnie osoby fizyczne będące obywatelami polskimi mające stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Jaka może być maksymalna wysokość wpłat?

Łączna suma wpłat od osoby fizycznej na Fundusz Wyborczy nie może przekraczać w jednym roku 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu poprzedzającym wpłatę. Zgodnie z obecnie obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 13 września 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi od 1 lipca 2023 r. 3600 zł. Zatem obowiązująca od 1 lipca 2023 r. maksymalna wysokość wpłaty (lub łączna wartość wpłat) na Fundusz Wyborczy Polski 2050 Szymona Hołowni dokonanej/dokonanych przez jedną osobę fizyczną nie może przekraczać kwoty 54 000 zł.

Powyższe limity nie sumują się z rocznym limitem wpłat darowizn na działalność partii Polska 2050 Szymona Hołowni.

Jawność wpłat

Partie polityczne zobowiązane są do publikowania w BIP na swojej stronie internetowej rejestru wpłat. W rejestrze wpłat zamieszcza się informacje o wpłatach od osoby wpłacającej w kwocie przekraczającej w jednym roku 10 000 zł. W rejestrze zamieszcza się: imię i nazwisko, imię ojca oraz miejsce zamieszkania osoby dokonującej wpłaty, datę wpłaty i wysokość wpłaty.

Jak można dokonywać wpłat?

Wpłat na rzecz Funduszu Wyborczego Polski 2050 Szymona Hołowni można dokonywać wyłącznie w złotych polskich przelewem bankowym z rachunków bankowych osób fizycznych prowadzonych przez oddziały banków działających w Polsce na rachunek:

60 1140 1010 0000 4621 9700 1002
Fundusz Wyborczy, Polska 2050 Szymona Hołowni
ul. Nowy Świat 41 A
00-042 Warszawa

W polu „Tytuł przelewu” należy podać imię i nazwisko kandydatki lub kandydata, jeżeli wpłata przeznaczona jest na finansowanie jej/jego kampanii, albo numer okręgu wyborczego, jeżeli wpłata przeznaczona jest na finansowanie kampanii w tym okręgu. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wpłata przeznaczona będzie w całości na finansowanie kampanii wspólnej.

Co stanie się z nieprawidłowo wpłaconymi środkami?

Nieprawidłowo wpłacone środki zostaną zwrócone wpłacającemu w terminie 30 dni. W przypadku, kiedy okaże się to niemożliwe środki te ulegną przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. Dotyczy to:

 1. wpłat osób nieuprawnionych nie będących osobami fizycznymi i obywatelami polskimi zamieszkałymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym wpłat dokonywanych przez przedsiębiorstwa oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą z rachunków obsługujących tę działalność;
 2. wpłat z rachunków zagranicznych oraz wpłat w walucie innej niż złoty polski;
 3. wpłat od jednej osoby fizycznej, których suma przekroczy limit;
 4. wpłat gotówkowych przekazanych za pośrednictwem banku lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy Funduszu Wyborczego);
 5. wszystkich innych wpłat, w przypadku których dane podane przez wpłacającego nie pozwalają jednoznacznie rozstrzygnąć wątpliwości co do prawidłowości dokonanej wpłaty.

Wpłaty gotówkowe dokonywane w lokalach partii lub na ręce jej przedstawicieli bądź kandydatów nie będą przyjmowane.

UWAGA: darowizny na rzecz funduszu wyborczego partii politycznych nie podlegają możliwości odliczania od podatku.

Czy darowiznę mogę odliczyć od podatku?

Darowizny na rzecz funduszu wyborczego partii politycznych nie podlegają możliwości odliczania od podatku.

  Bądźmy w kontakcie

  Zdobądź informacje z pierwszej ręki o naszych działaniach. Obserwuj na bieżąco, jak budujemy Polskę zieloną, solidarną i demokratyczną!

  Newsletter