Przejdź do treści

Wesprzyj Polskę 2050 Szymona Hołowni

Wspieraj Polskę 2050 Szymona Hołowni, najbardziej obywatelską partię w Polsce! Utrzymujemy się tylko z wpłat od osób takich jak Ty ❤️ Każde 10 złotych zmienia Polskę

Polska 2050 Szymona Hołowni pozyskuje środki finansowe wyłącznie ze składek swoich członków oraz darowizn osób nas wspierających. W związku z wynikiem wyborów parlamentarnych w 2023 r. począwszy od I kw. 2024 r. będzie nam przysługiwało prawo do subwencji oraz dotacji podmiotowej (zwrot za kampanię) z budżetu państwa, jednak pierwsze środki z tego tytułu wpłyną na nasz rachunek najwcześniej w kwietniu 2024 r.  Nie posiadamy też żadnego majątku pozwalającego na osiąganie przychodów majątkowych.

Numer konta bankowego

76 1140 1010 0000 4621 9700 1005
Polska 2050 Szymona Hołowni
ul. Konopnickiej 6 lok. 257,
00-491 warszawa

Tytuł wpłat: „Darowizna na cele statutowe”

Informacje dotyczące wpłat darowizn

Kto może dokonywać wpłat?

Darowizny na rzecz partii Polska 2050 Szymona Hołowni mogą przekazywać jedynie pełnoletnie osoby fizyczne będące obywatelami polskimi mające stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Jaka może być maksymalna wysokość wpłat?

Łączna suma wpłat od osoby fizycznej, z wyłączeniem składek członkowskich, nie może przekraczać w jednym roku 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu poprzedzającym wpłatę. Zgodnie z obecnie obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 13 września 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi od 1 stycznia 2023 r. 3 490 zł, zaś od 1 lipca 2023 r. będzie wynosiło 3600 zł. Zatem obowiązująca do końca czerwca 2023 r. maksymalna wysokość darowizny (lub łączna wartość darowizn przekazanych w jednym roku) na rzecz partii Polska 2050 Szymona Hołowni dokonanej/dokonanych przez jedną osobę fizyczną nie może przekraczać kwoty 52 350 zł. Po 1 czerwca limit ten wzrośnie do 54 000 zł.

Jawność wpłat

Od 1 lipca 2022 r. wszystkie partie polityczne zobowiązane są do publikowania w BIP na swojej stronie internetowej rejestru wpłat. W rejestrze wpłat zamieszcza się informacje o wpłatach od osoby wpłacającej w kwocie przekraczającej w jednym roku 10 000 zł. W rejestrze zamieszcza się: imię i nazwisko, imię ojca oraz miejsce zamieszkania osoby dokonującej wpłaty, datę wpłaty i wysokość wpłaty.

Jak można dokonywać wpłat?

Wpłaty darowizn na rzecz partii Polska 2050 Szymona Hołowni można dokonywać wyłącznie w złotych polskich przelewem bankowym z rachunków bankowych osób fizycznych prowadzonych przez oddziały banków działających w Polsce na rachunek partii Polska 2050 Szymona Hołowni:


76 1140 1010 0000 4621 9700 1005
Polska 2050 Szymona Hołowni
ul. Konopnickiej 6 lok. 257,
00-491 warszawa

Co stanie się z nieprawidłowo wpłaconymi środkami?

Nieprawidłowo wpłacone środki zostaną zwrócone darczyńcy w terminie 30 dni. W przypadku, kiedy okaże się to niemożliwe, po upływie 30 dni środki te ulegną przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. Dotyczy to:

  1. wpłat osób nieuprawnionych nie będących osobami fizycznymi i obywatelami polskimi zamieszkałymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym wpłat dokonywanych przez przedsiębiorstwa oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą z rachunków obsługujących tę działalność, mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub poza nim;
  2. wpłat z rachunków zagranicznych oraz wpłat w walucie innej niż złoty polski;
  3. wpłat od jednej osoby fizycznej, których suma przekroczy roczny limit;
  4. wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunek bankowy Partii Polska 2050 Szymona Hołowni w kwocie przekraczającej minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę;
  5. wszystkich innych wpłat, w przypadku których dane podane przez wpłacającego nie pozwalają jednoznacznie rozstrzygnąć wątpliwości co do prawidłowości dokonanej wpłaty;

Wpłaty gotówkowe dokonywane w lokalach partii Polska 2050 Szymona Hołowni bądź przekazem pocztowym na jej adres nie będą przyjmowane.

Czy darowiznę mogę odliczyć od podatku?

Darowizny na rzecz partii politycznych nie podlegają możliwości odliczania od podatku.